Cacophony of the spirits

 

 

 


` `

^
`
`(V/(.~( ~
` `~V8^ ~%(^
</// %/<
^<^.` ` 3:/V^ `/^~
(~<(^ V `(%C `g8C
~~< ~~<~.` G(G^ ^<<
`^< ` ^ 3%008Bg0B0 / ` BBB0B0Bg88G%/
~ ^ <% `X <V000g88g0V ` ^ 8B00$000B000B0
^` ^< :V` `g0000000000BB00
<.`:~^ ^^` <~ `~<<<
` ~^ V/ ^/ `<~<(
<^.V<X` ` X0BBC 80$(/< `~<<<
^< X`^<^ ^V< ` (C$0$$BB8/X (0$BB$00g0B(VX<((
/(<<<<(.C^` `<< `<<C0g0$$B@$B0B@/808GV@80$B$B$$$$B@X<
(^(< ` .<<C<V8^ C~~^: Vg0@$$$$B$$$0g(gBCg@$$$0$$$@0B$@BV~
/%%8g030V@^<%$V3C38@0<~<<<`<@@$$$0$B$B$83/B30$3$08BB8$@$@@@$0<
`<$$/%8CXC%g<V%G/838@%/<^<8(^<G@@00@B$@@$$G(<%8B@B@@$@$$@$@B8$$<
^XG%8gG/BG/3%B3%03V%g8V<XC3~C~.^g@@@$G$B$$883(V$0@@$$$$@0B$@$@0$8
^/8G80%gVBG83CV3V^<<0G(/:</ :X<<(~0$$@g000/V%8B$BB$B$0$@$$0@@@0
($830GCVGg%%GCX<~8/%00:^ `/8C/(~g$BB$80//V08$%@BB$B$B@@@0$@@
(C083g3GV$@BG3G<~3</3gg: . /G~/<$$@0B$C/V3@8$B@g$$$$$@@@@$@@
(GGBC8GX8$@@$83X/~<(~/ < ` ~<CG0@0@B@V<%$@$0BB$0@$$@B@@$@@
XV%3G%V%0@3$88%<((X<gg<~ <<<$8gB/B@8((0$08$0$0@@@@@@0@@B
/V38B883%X/C0B%83GCV/0g%3< ^V:880B$B@0%BG@GBBG/00$@@@@@$@@
/<0G0%0$G8 (3$88C8$%/(%80V/( <(X0BBB3g3$g$V%0gBBB$B0@@$@@@@$@
V/g%$Cg@$0 /C@V8g<3X<:GX/VG<^ VgX~(BB0B%008<</$%0@g@$0@0@@$$$$$
/$3%8g$GCXCV8%0%8gCG0/^X ^ `:X/(8$%8(/3@%@@C0$$$@@$@@@@@
/G$%8g@3XCC8/CV `<XVVG <^X/V/V/X%0$0X@$$$B$B@@@$@@
/8@8B3g%3VX// <` ` <X@00$$$B@$@@$
Vg83B%%V :X@%@@$@@@@$%
8V<%//8VXX$$^ <X/B@@@@@@@VGg
``/CG33X/$$ .8GB$8$$@$$@X<~
8.383G3G3@@ <G0gg$@8$$$$$X%$
.(33G8VXCVX3X </G8g@%@$0G00g0%<<~
< `GCVC ` `XX%/XVg88V0C8G0$0B@(<<~
/ VVCV//VXgG83BB@@@$@(<(<
/ < `/ <30gV8Gg3B00BgB%B@$:(<<
^ C` C303X3%0B8$BBBB$0@(<<<
< ` 3 `` 3 VXVV/g8%%30080@$@$(::(
~ <^ ` ~<g%/G3B0%0$B00$Gg/<(<
~ (` ` g388%$0gXg8B$B8$$C((<
^ <` ` ` G8B%C00GC0000 `VC<((
` . ` ` ` ``^ 0B$$$%B$00$Bg `<<(/<
^ (` ` ` `^ <$g$08$0$0$@0C .~<(//
. `^^` ` `^.^^ ($@B0Bg@0$0BB. ^^<(<(
<<~<<<` ^/^.`` ^~^ $$$0$g0gBB@B$< <<((X/
^<~<</` ^<</^~^.` ^^^ X0<$$$$B@@$@$B <<///(
<<<(<(` ~<((<^^^^.`^^ ^VV($@@@B$0@@0$ ~://XV
`/`` (<((C<^^^^^~^. G08//@$@@0@$$@B <<////
` <C``. <<<:3~^^^<<<</ 0B8/(X@@@8B@$$/ (<//VC
``:3^^` <<<~<((<< ^0$0C /@$$g$@$$< ``((/XV/
``X8^^^ /<<<<<((/^ CXB$$B$0 (/@$@$$$@$(` ``V(/XX3
`^/8<~~` ^<^.`8/<~<((/V88( `XB3BG$$B(``X@@@0$@@B^~^^:%XXV3V
^^V%(<<~ <~^<<g//<<<(C30%08@B$8C30G800B08@@B$$@$$@^^^<@@@B@@$B^^^^/VVXX%C
(<Vg<<((` :<^^^XX/(<</XV0B0$$@B0080$0@gB0%$@$@@$$@8^^<<@$@$@@@@^^<<VVVV%%C
<(C0:(:/``<<<(XCXX/(/C88ggB@$@@@g@0$$@$@@@@@$@$@@g0^~~X@$@@@@@0<^<<~VXV3%%<^.~^`^^`````.`` ``` <````` ` ` ` ` ` ` ```` ...^^`^^.^^~<<
^.^`````` `` ` ` < ` ` ``````^`^^^^^^.^^<
.`^` `` ^ ` ````.`.^`^`^
^`` `` . <C<~ ` `` ```.`^^`^
` ` ^ `GGg0$@$0^<3 ``````^
^ `G@0G0BgB@@8B8` ` ` `````^
` ` GB0$BCX/XXC@8B8: ` `` ^
<%V883/^ VB0GB33X((X%$@0$3` .
V38g88%8@gg^ ^B8gB8C88V%%@@38g` ` .
Cg0X8X<^~(C@0V<^` %@GB0%V@g@%C8@$B `
`V8BC0G~B<^X$@GX88GG8g%8G3@883V/@@@CV0B@8%%%G%33CVC/C
C3G/@VBg/8CC$g0880%%%3G%3%0gX8/%@%~@(08g%G%%G%G%GG%%%
`VGB00(((<V(3//C@/ ^%g0CC/VVXB88%GG%GG%GGG%G%G
^3BB@$@(^^X%88X<CB%/ 8g8VV3G8: .^</
%$B%@$<~<$0B@@<$g/@ %8/C<^<C/$( .~<(
C8$0@0@BX((<^/GG0^</ VG$%$/(^<(V080B<` ^<<(
`8Bg@0@B@/(/3gG8g%X8@@ //0%g088ggB<<^^@8$ggBGGgg8X<<<(/
C00G0$$80@08<```/00g80$B$08080g8$g08g$0gB8$@08800B3B000G$/(
`CC%@(8V%B$888$0`^(g@0B00@@G8G00008g0g880G$0G%B@$8BB0g88%G$VV
3`0g8@0B@@GB0@$8B00@0B@g$B@@$$0$08080$B80B8000@08$gB%8@0@@@g0/
GXBgG$B0B$@C03g%GB$@gBB@g8$G$3@$0B$B08BB0B$@@gB800B$0$0B0$8G00/
^VG$g00gGg3%08@g$$$@%G0Bgg000@0@Gg$B0@0gG08$%$GBBB$000B$gB0@0@BgB
`CG80GB0308g%8BG@@B$GG008BBG /008@@0@@g0G0$$88Bg@@0BB8gB8@@008@$$G
%%80BGB80080gCGB@%B@%%8g%/8 $B80GC$g08$88%00g$$$B$BBggB0$@B80$@
%3G%8GG8$@@$$0%g0g@3$%%g0G@ `$80GGB0$000$00B8@g0B@0@80$@@@@0g@
3%%%gGGGBB@@@@00%G0$@@3GB/g %$^ `</V$%G$$@%@0$$$$g@0g$B00B80$@$B0B@
XV%BgG88B@@@88BBg%G8%GB$<$( ` V `X8$g0B$0@%@B@8BB$$080g$8@B8@%BB8
C/Gg@@0380C%B8808G0G3%GG%@^<` X@BB%gG0@$@B$0g@B0g$@%00B@@$@B@@
/X%g08gB0% Vg0G8%0$8%$8%0%0VG^ XV3` @8888GGB0$8880B%gB0$gg8$@$$@@$@B
XV%3@g@$0g 3Gg0g%080888@XVGX8`` ^0gB@@Bg80@GgG@g@B@B$@@0GBG@000BBB
3@%B0g@0%BG30C8g0G00G$@3<`%03^` `^VB(@@(0@0g@@%C8@gg@@0$@G0B3@@0@@$@@
VC@3B0@33%838%G88$GC0g%` `^ ^ ^(/^X^^ B$30$$@0@%G0g@$@0BgB$@@@08g
~88GgG833gCV%^^~:^<<V^` `~ <^V ` (:(^/< ``^/V@8CgX@$@g88$0B@B@@B
/X3%%38%^^^^ `~`^ ` `^3<</X`@B@@@B8$8$80X
88%Ggg3VC/$0X ^`` `~^^``^@$@8@@@$$@@C0%
%83V33V%VVB$ ^^^^ (^V<$0BB0@0B000B80G
8Gg8C%g%V@0 < V^<^<<:@@g0$G0$8$B0g0(%8
.<388XVVXVVV3 :` C<8g3@@0$$@0@$B0$BB8V(<X
~` V(/V^ ~` <G8B$0$gGg@$@@$@$80@((/(
V ` ( 8@$@@$g$gCB@$G@@@B0(<<X
/ X ``<./ (000BV%g0$%8g8B$$88/<:(
` C^.`^ ` Bg8g$$$B0g0GB$$@$%</(X
C`^^`^3 G@@$@0$$$$B800@@B0:/:/
^<`^``^ `<B$g%@@G8g880g0G0@$/(<X
.^^^`^^`^^ < .`.<8%8@GB8B8B$0g088B08(<C
` .^^^`^.^^..^^3. ``.<8ggB@$%gg$B8%8 .:8//X
` ^^^.^^^^^^^^<<` `` ``^(BGg00g0$0880$G ^</((C
(~^^<^^^~.^^ <` `^ ``<X$$8gg$0g080@$G ^((<(V
` <<~^^<<^<<< <^`` `.^ `.^(%@g8%%00BGB8BB^ <<</XV
(<(<<<` ~%<^^^^^<~~ (^``` `^^^ (`.(0@B08008Bgg@0B` /(///V
X<((<X <<:X(<~^<<(~^ <<^.````^<( <<^.^/BGggg0g3$80@8$ :((//3
(((<XX :<((/<<~<<^(^` /<^```:^^.^~~X@$gC00@$00B@B8g `(////V
`` `X ` /:(/VX:<<(<<<^` <VC@.^<VG8$@//88@B8@g0@3 ` `////V%
``<3^` ((/CC/(/<((((X` <(^((</%@8BB:/CG$$8gB0B( ``/XVVVX
^`(V.``` (///(/((/ <CV<g@08G0 (@B0G0@00(``.^((XXV3
^^(V.^.. ` (///X////< @@0gB008.GgBB$g8BBg^^^^^/VVXV3
<~/3<<<^ ~^^..3XX/(/(/XC3/ X@0@gVB00/^^3@g@%0$0g~^^^/CVC3V%
<<X%//<<``<<~<<GV(//VXXVG<3@Bg0@@0@@@0@8$Gg8$g0@8B@^^^80$BC0g0%<~^^(//VCC%
(/V3/((/``(<^~^CV/XX//VVG8G00$g0@@8g8g080G0@00$8G$0~^(000@008$8<<<<XVX%VV%
((V%((<V.`(:<<X3VC/VV/3%%GG00@$@8$$$8$%$$VB@B$$@$C@~~(3$$0@@$CG<<~<</X%3C3/V///V/(XX/XX(////((:((<<<<<g.````^.`^^^^^^^^^^^^^^^^^<<^^<:<<:<<(<(((/(((
XX//XX/////////(/(((<<<<<<<<8`.`````^`.^``.`.`..````^^^^^^~~<<^<~<<<<<<<:<
/X/X//(///////((((<(<(<<<<~<8`````.```````^``^.````^^^^^^^^<<<<<<(<<<<(<:<
:/(//////(/////(((<<<<<<^<<<8 ``````````.````````.^V@G%<^^^~^^<<<<<<<~<<<<
(/((/(/(((((<(:::<<<<<<<^^^~% ` `` ` `````/@$80G@$$X8$^^^~<~<~~~<~<^
((((:((((((:<<(<<<<<~<~<^^^^% ` ` ` ` `<$$8G@@@@@$Gg@(<^^^^^~^^^<~^
<:::<:(<<<<<<<<<<<<^<~<^^^^~% ^@G88@$%3G80@%g$%^^^^^^^^^^~^
<<<<<:<<<<<<<<<<<<<<~~^^^(0@@@@@@V` %088$@B3X/%$@@8@0<^^^^^^^^^^^
~<<<<<<<<<<<~~<^<^^~^^~X@@@@@@@@@0@C X08G@$$@@g$$@@g%G<^^^^^^^^^^.
<<~^<<<<~~~~~^^^^^^~~</@@B@@gXXX3B@@@%%/<^ `8gG$@$8B0@$0@g00.^.```.^^^^^
^<<^<^^~^^^^~^^^^^^^<V@@$@@0($/<8$@@@%G%%%V833gggB$%3@$$8G@$03%%G%GGGg0gB%
^~^<^^^~~^^^^^^^^^^^<@@@@@@@%/@%$%0@@@G%%%8%G8%GgG@G@@8%$8@$3G%8%%%%G%%G%8
^^^^^^^^^^``..^^..^^8@@@$@8X//C(%330@$<^^^^^^^^^$G@@@%%G8@@%G%%G%%%%%%%3G%
^^^^^^^^^`^^^`````^g@@$@@@8(/VVC%3X$@@@^.^`.^^.^^(@@@$0B$@g<<<<<~<<^^/V%33
.^^^^^`^.`.``.```.`<@@@@@@C/X8338BV@@@@^^`^^^^^^^0%B@3X3@B$@<<<<<<~^^/V3CX
^^`^^^^^.``.```^`</@@@8@0@@08V<<V$@@gB@:^^`^^`<@X(XVG3//G$XV/G@3~<^^^/XXV3
`.`...``````.```C^3@@0@@@@@BG0$$@g@@@@@@^^$@(V///VVCVVVVV%X(/X(VVVVX$@gG33
`^````````````^$$@@@@g@8@@@8(((0@@@@@@@@VVXV//X:/(V/(CV/V(//%V///%(///V<G8
.```````````%@@$8$@@@@$8$~ B(/B8$@@@@@XCV/////////VV%V(VC/(((C((/:VXV/(3%
`.` ````````$~ ^ @$ ` ^V@$@$@@g<</(/V(X/(/VXC/////(X/X/%/<(~^^/XG
` ` ``` /$ 0< (G%$@@%0@$0<(//<///(///V3<V/XX(((/(/:(<3%/(%
````` `%$ 8G8@0G%@G@@03X<(/<//X(V(/VC(/(<///(</((`/<//V
`` XB ($@$%G$0@@BB<3@$0$C08<////((VG<X<(/(//((V<^//V<<<C
` @ 3@08g~%%$@@B@ ^@BGGg0g/(X</XV3VC(/</<((//(/:<<X/<^
$ @@GB0^g8B@@@ (B8B0$((</(/(3(X/X/(<<(<//(~~`.//.
@ ` %B$BgB 0B@0@^G@<.`^(g0Bgg(<^V~/</%(/(//:((/<//(/<<(:<
@ `%BBB8%.8(@3` .` <<0`<%@V@//<(~X~//C//(:/X(X</^/C<%((V
$( g GGg$%%` X/C^ `^<.~3@CG%XX(`<<///V</((/<V//(^</</^<
B( ` @ ( G08%8/ / @< ../(V<^B00V/X/((//X/X/CX((((/X<</(~<V(/
$X $ 0 8@gG/ 0:^ `XG3G$/(/V(<3/3C%(/((<<^(%/%<(/////
`$ 3 %8$ /<8B83<` .<:/8$V%@XgC//< X:V%G/^<(</C//3^^/<^<<^
$ $@3 C$<^` </`/`````^3V/:3/( 8g%V(<(<(CX(V/:((</((^^<///
```< /XV3/%3B<<^^( `((X `.`^< ^<<(X/.^<</38GBg$G8X^/X/(((<(<^/
`` `` `` /(/<^</<< ^^`^~^(%/(CV^V/~<`</</(V(8
` ` `` ``%0$8/ ^/ (<^.^<<<~<<%VXX<~<:<<~3/V
` <@@@0 ` (<<<^X<V/$//((<X((/((38@
` `` ~%@% ~ XXC V<(<<(:@8//(V/<V<(///%3/
`` `` /380G% % ^X X:8GG8<(:(^X^:(/((/X3333
`.`` `C/X8GV0 <3C<(/((XX<<<^:^</(<%%CG
`````$<<^^^^^ < V`<:(/VX/G/<</<^^<(%33V
`````B G^`^<</ V^:(/GCX/(V//X(/<(/%%3%
```.`.G ``^0(^^^``^ </(V/:((/X(X/(<<(/83%C
.`^.``3 ^`^0<<<^^% V<~(</(((/(XX/~<</%C%V
`^^`^`C ~`3C~~^^^ `^^/gC(C(<%//VX((/V(<(GGG3
.^`^^^C <`%(~<<^^^~` (^` <<</BVC~C/((VV((/(X<((XCGC
^~^^^^V ^`C/<<^^<^^^^^^G<^```^^ <^(/BXX((/VXX/(/X/^^X%CC3C
^^^^^^X ^`<(<(<<<^^^~<<((<^````^< ~~(X@V/(/(X(/X//(X^~/V3%3C
^^~^<~V ^`^B(<:<<~<<<^~ `(<^````^<( <<X8G(V//(/X/V(^(3^~XVG83C
~(<<<<V ^^^/V/<<:<<(~</ ` X<^^^^`~((` `<(VgX//VV(X(V(///8<^V3%3%C
3G%33GX ^`^V0(/:<<<</< `` C(~^^.^^:// /<:V$<(/X//V///</(8^<XC3%3C
V%%3g8V `XGg8X//(~<(<< /<<^^^~<:// //<^<C3VB////C<//~/((<<3%%3%3
VCV83G/ `C%G8C/((</(^:<` /<<^^^/<^~~<<Cg(Xg/<<<//(<(/(:<(%%%G3C
`.`<g//` `83880/(((:((((^` <XX@^^(C0V:<88//<(V~//~3(<:(%%3G3V
^^/3X//```CG%3g(/////(/(``` <:^(V:C0gX(/V/%/:(CX(//g(/:(33C3C8
`</GXVX` `<^```C/V//:/<(^ (3V<0g//VC <(/X3(<//3<<<<%%%%C%
.~/8VXX^ `````3C/V///(X/` ``` (<(/(///<83//(///(/8<<<<%C%GGC
`<V%((<<``(<<<^G3XX///VV%%< ~<(//B(//%<<3//<%/:/X<(((3%C3C%C
^<C%((/<.^((((:3%CXVX(%V%XG:</<^ /^<<(<X<C//(/(<V/<<((BC//g((/C:<(<V%8%G3C
<(CG/(/<^^((<<<GXCXX/X/XC3%((<X(~<//C////%/</((CV<C<<(8//<///<///((XGGC%3C
(XC%CXV/^^(/(/VVCVV/VVVV%G%((<<^V<((X(%<(g(</</<<g(~(<G(/(((<V3V//((GgC3%3`%@$$VV0 <
.8@@X G@g/
X@$@` @@3
C`<< /8B8< <$G(
3/%$/ `@ 8@@. <@@@
(%8 `%<` @B@< G$C
`(0 ^ (`^ @@@@@@@@@@` 0 . < @@@@@@@@@Bg3(
(` 3 $$ (@` %@@@@@@@@@@ ` 0 ` @@@@@@@@@@@@@@
^ Gg ~ C$< ^@@@@@@@@@@@@@@@
</$0C< < /X^ XV
`V` gC <~ < 0V C(
X/C@0@/ < %CG%G `808C<
8^@VCBC< <@g 3( (GC88G808V3 880%g8BB$0%/<.
%$B3GB@/@G< <$G`^V0BG0gBGGg%8%088XgGgG80@BG0g088GGgC~
G<3% < <$B@C. X @G%C$`^8B00G8g8%GGgBg/%%%g$80g$88g38800G~
G ` Vg . <@G08B8X%3%g%%08888883V%V88g%8808$gV%X//G8
3 <. g@8%88@gX$@G$G83GG0308GV//$g$03%Gg%8%%3$$%%
3 @@@g@@@V@8<C@0%G%V%Gg%8C</VG%03%88GC83%(gX8gC
3 /V%3@@0$g@@ g@gVg%X%%8G3CgV<CVCG%g8C%g3X8g0VCCB
% V%8@@(@@%X V@@@%/C%38C%8gX/V%833V%%G%G%G33g%C/
% 3%@gX^@@%^ % @@/GV3%V338V/~%80%3V33C8GG%C<(Gg(
3 ^ B0(%$G 0 ` << 3<@V/(%/G%X/C%0G%333GC880@CC333
G XVBV@@`X ` C/8%GVC<G3CVX883CG%3GC8(@@G@8%8
C V @@@G@@< < %G%B83V^XCG8%G%%3V%VgG80V0@C0VG
X ` 3 % @CB@@g / 8V$0%GCX/G8%3X3BGGV%C383%$8%8@$@
3^ ^ G C @VX@% < @@@3V%gg3(@%g/<XgC%VV/%@B@8G880Gg
G @ @@V ^ ` ^/(<<`%^G%%/XX830$8$$VC8GC%%X
3 ./ g C///(<V^3V330%8g%VG%%/CVG$B
V< ^ %V(%8G%3G3G8Xg
X(XC<3G300@CX
@0C@/ <^ CC%0%XCG3%C//%
<<X . (3%%3/$G%G%8V//
@<@ ( %/G%%8C8V3Gg8 V%
$@@ / %~/VC(%/33G3CG0<
` 8` % //^(/(V3%(X/<X(V%%3
/ < <((/V%C83/V3V/(VG
( ^ . ( /XX%%G338C%%33/%8
` B .XXCVXVCGG3%GGV/G0
` $ G /<<X<%C3VCVG83XC3%
(/X3XVg%G8g3C%83VG`
` 3%(gGC3G%CV%3g^G3<
%G3%%GG%%C%GX X
0G%G38G%83%3C
^ V%gGG3GgG83(CV `
V%8g0%8%gG%%g
3 XCG8%8gG8G3G% ``
< < X8VG8gGBC$8V8% .`
~ ` (C(<8%GG%8C%GG3 `.^^
< ` `8 33V~~0g%80V8G3% `^^^
X 8 `833 /080008gg< `^^/
X VG8B0 GB$0GG8g` ^^~<
g </C83G83 XX@@$88BGg` ~ ^<(/
0 B `8@. ^(C8G@8g%^ <00%@ggg0 V`<</X
`B @^ <<@ @CX%/< X^//VX8X8G%%8%%Bg% X@@@@8GGB ^<<(/X
~@ /` ^$@@%%3%C(/33BG%G8083880@$%0 V$gG8$0%g `(<(/XX
<@ ^ ^<^. V%@@@8CC%/8Cgg0G$88@83gV@8G@% /0$000%@$ ^/(XX3

 

ONTOLOGY_AND_WORDS~^^^^^^...//~.``..........``.```````.......^^^^^~~~~~~~<
ONTOLOGY_aaaaaaa~^^^^......//^`````````````````````````......^^^^^^~~~~~~<
<<<<<<<<~~~~~~^^^^^.......`(/.`````````````````````.//~`......^^^^^^~~~~~~
<~~~~~~~~~^^^^^^^........``((` `` `` .3g$@@@$B(<G.....^^^^^^^^~
~~ONTOLOGY_^^^.^......````(( `3B@@@@@$@@@$B8.......^^^^^~
~^^^^^^^^^...........````` <( <0@@@@@%VV%@@@@$C<.......^^^^
^^^^^^.............``````^C8%%CC(~ @$@@@0V((<(/%@@$B~``.......^^
^...............```````/88gBB000BB3V $@@@Bg00%(gB00@@@@`````.....^
........``````````````V88@BB033%0$$g( g@@@B0@@%%G@$g@@@@```````....
...`.`````````````` .3GgB@8Gg8<~/Cg0BTHIS_IS_@@@3C/Gg03/V@$@BGG8883/<...
```````````````` `V8G0B8G388(/CB880MY_WORLD@@@8$8/V3C%C/%B@ONTOLOGY@@@@@ONTOLOGY
`````````` ` `GG8g8BCB@GCVC$$gG$@ONTOLOGY@@@@@V80%%BC%@@@@@@@@@@@@@@
``````ONTOLOGY____`gg0BB@g/<</gVG(<008G(VG0$@@@@@@@8CV//V8g@@@@@@@@@@@@@@@
```` ` .8gBBB$g(^%C/VCG<@$G8.`````````8$gGGG888@@........`<//VV
ONTOLOGY <G80B$$0/<%%VVG8/B8gg<` ``` `$@@@V///VV@@@%....```<///V
ONTOLOGY /%8gB$@@@BgVVVVCG@Bgg83/` 3$@@@@@@@@(<<(@@@@@@@@@$8(</VVV
V8g%8B$@$@$BgVVVC%g@BgB0BgAn_explicit_formal_specification_of
`^/gB$B$$$$@@B$$$.^<V@@BBB_how_to_represent_the_objects_concepts
gB$@@@@@@@@@$@@@@@G@@@$0B$B_and_other_entities_that_are_assumed
/g$$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8_to_exist_in_some_area_of_interest_and
8g$@@@@@$@@@@$@@@@@@@@@@@_the_relationships_that_hold_among_them_
8B$@@@@@@@@$$@@@@@@@@@@@@@@@@@@BONTOLOGY@@@@@@@@@@@@ONTOLOGY@@@@@@@@@@@@@@
/B$@@@@@@@@@$@@@@@@@@@@BB$$$$%g0g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
8$$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@088G~` VB@@@@B@@ONTOLOGY@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
g$$$@@@@@@@@@@@@$@@@$@@@@8B$(~` `<$$@$B$@@@@@@@ONTOLOGY@@@@@@@@@@@@@@@@
g$$@@@@@@@@@@@@@@BB@@@@@@B80(gg~.(%08$@B$@@@@@@@@@@@@@@@@ONTOLOGY@@@@@@@
g$$@@@@@@@@@@@@@@@$$@@@@@/%/. ` .^(`.8@@@@@ONTOLOGY@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
g$$@@@@@@@@@@@$@@@@@$@@@@@$@/~ ^^.^`g$@@@@@@@@@@@@@@@ONTOLOGY@@@@@@@@@@@@@@
g$@@@@@@@@$G@@@@@@@@@@@@@@@@@0<` ^<((//B@@ONTOLOGY@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
gB@@@@@@@@@gV$$@$@@@@@@@@@@$$$@(~. `@@@@@@@ONTOLOGY@@@@@@@@@@ONTOLOGY@@@@
g$@@@@@@@@@@@@$@@@$@@@@@@@@@@@0^ .``.^@@@@%3@@@@ONTOLOGY@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
g$@@@@@@@$$@$@@@@@@@@@@@C^<^~~<<< ^//VVGCV@@@@@@@@@@@@ONTOLOGY@@@@@@@@
.^$@@@@@@@$$$$$$$<<(/VV/~~~^~<^<<(~ ```<<<//CG(@g^//@@@@@@@@@@@ONTOLOGY@@@
````%$$$$@$$$@$$/~~~~<<<^^. `^.^(< .(~(<.. `..<////C@@ONTOLOGY@@@@
`````` ``0@@@@@@$$$$$$@ ...``.~<<<//@@@@@@ONTOLOGY
gBB@@@@$$$$B@C ` ./^^~~/V/G@ONTOLOGY@@@@@@
@@@@@@$$$$$@@ <///` %/<(<(30@@ONTOLOGY@@@@@@
/(8B@@@$@$$$B@@ (V// g3V@@ONTOLOGY@@@@@@@@@@@
G8Vg$g0@@@$$$BB$/ $@@@@@@@@@@@ONTOLOGY@@@@
/8V<8B$B$g/<` 88 g@@@ONTOLOGY@@@@@@@@@@@@
/8 88<V(<<B( @@@@@@@@ONTOLOGY@@@@@@@
<G G<%B/<<<^0B g@ONTOLOGY@@@@@@@@@@@@@
```` G 3 0B<<<<<$ @@@@@@@@ONTOLOGY@@@@@@
``````G V`00<<<<@$ ````~@@ONTOLOGY@@@@@@@@@@@@
``````G V`g/(<<<<<<<< ~<` ` ^`.~g@@@@@@@@@@@@@@@@@@VCC
``````8 V`g(/(<<<<<<<<0g.` `` .`.~C@@@@@@@@@@@@@@@@@@%CC
.....`8 V`gV/((<<<<<<<<g<`` ``.` ^`^<0@@@@@@@@@@@@@@`</@%CC
^.^...8 V`%%((<<<<<<<(////.` ``... `~.~/@@@@@@@@@@@@@@B.(VVCC3
^^^^^^8 V..gV((<<<((((V~~(((^.`` `.^^^ ^^^<V@@@@@@@@@@@@@@^./VVCC3
VVV3VV8 C`C$B//<<<((/VV~^ (<<~.```..^^^^ <~^<0@@@@@@@@@@@@@@^^VVVC33
VVV3C8g %/V%0////(///C<~. <<<<^..`..^^~~///V^^/@@@@@@@@@@@@@@@^~VVCC3%
VVVCg00` %CCC0C///V3VV3%^` <<<<~^.`.<<3^^^~(@@@@@@@@@@@@@@@@^<VC333%
VVV%gV0^`%3CC80V//C888C%<` <<<<(<(CV~<(V@@@@8@@@@@@@@@@@@~<CC33%%
~(00/<0^`%3C3%BV/////VVg<.` .VCVV(<V3@@@@@0@@@@@@@@@@<~~<CC3%%G
</00((0^.088G8g%VVVVVVVB<.` <////V8@@@@@@.@@@@@@@@@@<<<<CC%%%8
</gB((B<V(....0BCVVVVVV@B^ ` ``` /@@@@@@@@0$@@@@@@@@@@<<<(%C3%GG
<V0B//$<^G/V((gBCVVVVCC8@@@. `` ~B@@@@@@@@@<0@@@@@@@@@@(((VB%%G88
(V0BV/$/~8/V//B@%CVVV3%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(V$@@@@@@@@BCCVC0%GG88
/3B$VV$V~gVC//$$%CVVC%GG@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0(/@@@@@@@@@@///GB%G888
V3B$VV$3<gVCV/@$%%%3C88g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(/V@@@@@@@@@$VVV$@8888g

  next | back
     Ontology is the theory of objects and their ties. existent and non-existent, 
  The unfolding of ontology provides criteria
  for distinguishing various types of objects (concrete and abstract,
  real and ideal, independent and dependent)
  and their ties (relations, dependences and predication).
     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
     @@@@@@@@@@@@@@@
     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
     @@@@@@@@@@@@@@@  next | back
     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
     There_are_many_ways_to_see_the+end_of_the_world
     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
   @@@@@@@@@@@@@@@
   
 

 

 

next | back